English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

 

وظیفه این قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح های صنعتی و معدنی با استفاده از نرم افزار بین المللی پریماورا (Primavera ) می باشد. سیستمی که در مورد نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحها اعمال می گردد از سه بخش برنامه ریزی، اجرایی و ارزش یابی و کنترل تشکیل شده است.

وظیفه این قسمت نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرح های صنعتی و معدنی با استفاده از نرم افزار بین المللی پریماورا (Primavera ) می باشد. سیستمی که در مورد نظارت بر پیشرفت فیزیکی طرحها اعمال می گردد از سه بخش برنامه ریزی، اجرایی و ارزش یابی و کنترل تشکیل شده است.


1- سیستم برنامه ریزی

  • تعیین هدف
  • تدوین استراتژی
  • تهیه برنامه زمانبندی

سیستم برنامه ریزی شامل تمامی مراحل ثبت، زمانبندی و ساختار بندی فعالیتها و آماده سازی برای اجرا می باشد.

2- سیستم اجرایی

  • تامین و تخصیص منابع
  • راهنمایی و هدایت پروژه
  • هماهنگی و حفظ یکپارچگی

سیستم اجرایی شامل تمامی مراحل و فرآیندهای مربوط به اجراء و ارائه اطلاعات به متولیان می باشد.

3- سیستم ارزش یابی و کنترل

  • سنجش و اندازه گیری عملکردها
  • مقایسه عملکرد ها با پیش بینی ها
  • شناخت علل انحرافات، مسایل و تاخیرها
  • انجام پی گیری ها

 

سیستم کنترلی شامل فرایندهایی مرتبط با گزارش گیری، به هنگام سازی و نظارت بر فعالیت ها می باشد. کنترل و پیشرفت فیزیکی طرح های صنعتی و معدنی با استفاده از نرم افزار Primavera انجام می شود که این نرم افزار یکی از کامل ترین نرم افزارهای مرتبط با کنترل پروژه می باشد که علاوه بر کنترل زمانی اجزاء پروژه و تعیین مسیرهای بحرانی فعالیت ها قادر به کنترل هزینه ها، تسطیح منابع، برآورد و پیش بینی هزینه های طرح در فواصل زمانی مورد نظر خواهد بود. خروجی این نرم افزار به صورت جداول و نمودار به ناظرین در جهت مدیریت پروژه و مدیریت هزینه های طرح کمک شایانی می نمایند.

 

 

    2 مرداد 1398     |     1843 |
 

 

دیدگاه کاربران

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144