English
035-36290348-9
Info@fky.ir
جستجو...

ارزیابی پتروفیزیکی سازند گدوان در چاه شماره یک شانول

چکیده

1 2 صفحه:

آدرس : یزد، خیابان کاشانی، کوچه دیهیمی، پلاک 4

کدپستی : 8916785493

تلفن : 035-36290348-9

فکس : 035-36234144